DESTEKLEYEN
KURUM
PROJE NO PROJE   YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE BAŞLIĞI PROJE   ÇALIŞANLARI
BAP Destekli 2017/AP/142 Araş.Gör.Dr. Hatice   Hande MERT Endüstriyel   Proseslerde Enerji Tasarrufu İçin Bir Kimyasal Isı Pompası Uygulaması Ve   Performans Analizi Dr.   Öğr. Üyesi Mehmet Selçuk MERT
      
      
      
BAP Destekli 2018/AP/0006 Doç. Dr. Emine Hilal   Mert  Polihıpe/Nanokil   Kompozitlerinde Deneysel Parametreler İle Özellikler Arasındaki İlişkilerin   İstatistiksel Analizi Arş.Gör.Dr.   Hatice Hande Mert
      
      
      
BAP Destekli 2018/AP/0007 Prof. Dr. Elif Yüksel   Oktay Türkiye'de   Engellilerin Sosyal Dışlanmalarını Önlemeye Yönelik Uygulanan Sosyal   Politikalar: Yalova Örneği Arş.   Gör. Kutluğ Kağan Karahan
      Arş. Gör. Hasan Çölgeçen
      Arş. Gör. Yusuf Ziya Yıldırım
      
BAP Destekli 2018/AP/0008 Arş. Gör. Dr. Dilek   Dalgakıran İstatistiksel   Ve Deneysel Yöntemler Kullanarak Kendini Onarabilen Yeni Nesil Su Bazlı Ve   İzosiyanatsız Poliüretan Dispersiyonların Hazırlanması Ve Kendini Onarma   Performanslarının Belirlenmesi yok   
      
      
      
BAP Destekli 2018/AP/0011 Dr. Öğr.Üyesi Gül   YÜCEL Yalova   Florasında Bulunan Ve Süs Bitkisi Potansiyeli Olan Bazı Endemik Türlerin   Generatif Üretimi Dr.   Öğr. Üyesi Kamil Erken
      Öğr. Gör. Yusuf Evren Doğan
      
      
BAP Destekli 2018/AP/0012 Prof. Dr.  Derya GÜROY Kerevizin   (Apium Graveolens) Avrupa Deniz Levrekleriğinin (Dicentrarchus Labrax) Sağlık   Parametreleri Üzerine Etkileri  Doç.   Dr. Betül Güroy
      Doç. Dr. Soner BİLEN
      Arş. Gör. Osman Nezih   Kenanoğlu
      Dr. Öğretim Üyesi Onur Karadal
BAP   Destekli 2018/AP/0013  Doç. Dr. Betül Güroy Spirulina’nın   Avrupa Deniz Levreğinin Büyüme Performansı, Bağışıklık Sistemi, Bağışıklık   İle İlgili Gen
     Eksprasyonu Ve Vibrio Anguillarum Hastalığına Karşı Direnci Üzerine Etkiler
Prof.   Dr. Derya Güroy
      Doç. Dr. Soner BİLEN
      Arş. Gör. Osman Nezih   Kenanoğlu
      Dr. Öğretim Üyesi Onur Karadal
BAP   Destekli 2018/AP/0014 Dr. Öğr. Üyesi İdris   Karagöz Sürtünme   Karıştırma Nokta Kaynağı İle Birleştirilen Termoplastik Levhalarda Katkı Ve   Dolgu Maddelerinin
     Kaynak Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi
Doç.   Dr. Hamit Erdemi
      Prof. Dr. Mustafa Öksüz
      
      
BAP Destekli 2018/AP/0015 Doç. Dr. Fethi   Güngör  Yalova   Ve Bursa’Da Yaşayan Madde Kullanıcısı Suriyeli Sığınmacı Gençler: Durum   Tespiti Ve Çözüm
     Önerileri
Mustafa   Polat
      Zeynep CENGİZ
      
      
BAP Destekli 2018/AP/0016 Doç. Dr.  Hamit Erdemi  Yeni   Tip Lityum İyon İletken Polimer Elektrolit Malzemelerin Geliştirilmesi Arş.   Gör. Dr. Mehmet Arslan
      
      
      
BAP Destekli 2018/AP/0018 Prof. Dr. Fikret   Yüksel Doğal   Gaz Yakma Sisitemlerinin Ve Yanma Kalitesinnin İyileştirilmesi Arş.   Gör. Cemil Koyunoğlu
      
      
      
BAP Destekli 2019/AP/0001 Doç. Dr. Bayram Kılıç Kimyasal   buhar biriktirme (CVD) metodu ile Grafen-Perovskite tabanlı Hibrid   Nano-Yarıiletkenlerin Sentezlenerek Perovskite Güneş Hücreleri için Yüksek   Verimde ve Düşük Maliyette Üretilmesi ve Optoelektronik Karakterizasyonunun   İncelenmesi yok   
      
      
      
BAP Destekli 2019/AP/0002 Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem   Avcı Karataş Diyagonal   Yükleme Etkisi Altındaki Genişletilmiş Çelik Levhalar İle Güçlendirilmiş   Gazbeton Dolgu Duvarların Dayanım Ve Davranışı Dr.   Öğr. Üyesi Alper Cumhur
      Dr. Öğr. Üyesi Temel Temiz
      Arş. Gör. Rıfat Enes Bitkin
      Dr. Öğr. Üyesi Zeynep YAMAN
BAP Destekli 2019/AP/0003 Dr. Öğr. Üyesi Alper   Cumhur Gökçe   Barajı Su Bütçesinin Hazırlanması Ve Yalova İli İklim Değişikliğine Etkileri Prof.   Dr. Emrah DOĞAN
      Dr. Öğr. Üyesi Temel Temiz
      Dr. Öğr. Üyesi Osman SÖNMEZ
      Arş. Gör. Pınar SPOR
BAP Destekli 2019/AP/0004 Arş. Gör. Dr. Berrin   Saygı Yalçın Ultrasonik   Sol-Jel Yöntemiyle Aerojel Sentezi Dr.   Öğr. Üyesi Oya Irmak Cebeci
      
      
      
BAP Destekli 2019/AP/0005 Öğr. Gör. Dr.Nurcan   Karaca Yeni   Foto-Aktif Silika Nanopartiküllerin Hazırlanması ve Bu Partiküllerin Akıllı   Kompozit Polimerlerde Uygulanması yok   
      
      
      
BAP Destekli 2019/AP/0006 Dr. Öğr. Üyesi Mesut   Yılmazoğlu 1,2,3-Triazol   Esaslı Yeni Tip İyonik Sıvı Katkılı Kompozit Membranların Yüksek Sıcaklık   Proton Değişim Membran (Pem) Yakıt Hücreleri İçin Geliştirilmesi yok   
      
      
      
BAP Destekli 2019/AP/0007 Prof. Dr. Sinan Şen Silika   Nanotüp ile Güçlendirilmiş EVA Termoplastik Elastomer Nanokompozitlerin   Üretimi ve Farklı EVA Esaslı Uyumlaştırıcıların Sonuç Özelliklere Etkileri Dr.   Öğr. Üyesi Emre Tekay
      
      
      
BAP   Destekli 2019/AP/0008 Dr. Öğr. Üyesi Taylan   Güneş Manyetik,   Elektromekanik ve Elektriksel Analizlere göre Yüksek Performanslı bir   “Sürekli Mıknatıslı Senkron Elektrik Motorunun” Stator Nüvesinin Üretilmesi   ve ANSYS MAXWELL 3D Yazılımıyla Tüm Mekanik ve Elektromekanik Analizlerin   Modellenmesi Arş.   Gör. Muhammet Biberoğlu
      
      
      
BAP   Destekli 2019/AP/0009 Doç. Dr.Esra Bilgin   Şimşek Perovskit   LaFeO3 nanopartiküllerinin İyon Değiştirici Reçineler Üzerine İmmobilizasyonu   ve Heterojen Foto-Fenton Katalitik Performanslarının İncelenmesi Arş.   Gör. Özlem Tuna
      Zeynep Balta
      Dr. Öğr. Üyesi Pelin Baran
      
BAP Destekli 2019/AP/0010 Dr.Öğt.Üyesi Cemile   NUR Öz-eşlenik   olmayan Sturm-Liouville operatörlerinin özdeğerleri ve kök fonksiyonları   üzerine yaklaşımlar yok   
      
      
      
BAP Destekli 2019/AP/0011 Doç.Dr. Mehmet Gökhan   GENEL İslamofobi   Sorununa Yönelik Avrupa'daki Müslüman Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyet   Performansları yok   
      
      
      
BAP Destekli 2019/AP/0012 Dr. Öğr. Üyesi Asuman   Saltan Üniversite   Öğrencilerinde Sigara Kullanım Durumu, Ağrı, Fiziksel Aktivite Düzeyi Ve Bel   Kalça Oranı Arasındaki İlişkinin Araştırılması Prof.   Dr. Bülent Yiğit
      Öğr. Gör. Fatma Kocaağa
      Metin SABUNCU
      Esra ULUC KARAHAN
BAP Destekli 2019/AP/0013 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet   Direk Soğutma   sistemlerinde ejektör kullanımının sistem üzerine etkilerinin araştırılması Prof.   Dr. Fikret Yüksel
      Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Tunçkal
      
      
BAP Destekli 2019/AP/0014 Dr. Öğr. Üyesi Ezgi   Bayrakdar Ateş Biyokütlenin   Katalitik Pirolizi İçin Ni/Zeolit Katalizörlerin Poliol Yöntemiyle   Hazırlanması Ve Karakterizasyonu Dr.   Öğr. Üyesi Başak Karakurt Çevik
      Arş. Gör. Merve Nazlı Borand
      
      
BAP Destekli 2019/AP/0015 Arş. Gör. Dr. Merve   Nazlı Borand Hint   Yağından Biyodizel Üretimi: Klinoptilolit Destekli Zr-Zn Çift Metal   Katalizörün Dönüşüm Üzerine Etkisi Dr.   Öğr. Üyesi Başak Karakurt Çevik
      Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Bayrakdar   Ateş
      
      
BAP Destekli 2019/AP/0016 Dr. Öğr. Üyesi Recep   Özcimder Elektrolitik   Kolloidal Gümüş Sentezinde Tanecik Boyutuna Ve Gümüş Konsantrasyonuna Akım   Şiddeti, Ark Gerilimi Ve Süre Etkisinin İncelenmesi yok   
      
      
      
BAP Destekli 2019/AP/0017 Dr. Öğr. Üyesi Mahmut   Bingöl Nanodolgu   İçeren Polimer Kompozitlerin Vakum İnfüzyon Yöntemi ile Mekanik ve Termal   Özelliklerinin  Araştırılması yok   
      
      
      
BAP Destekli 2019/AP/0018 Dr. Öğr. Üyesi Emre   Tekay Şekil   Hafızalı Ve Elektrik İletken SIS/PEO/Grafen Nanokompozitlerin Hazırlanması yok   
      
      
      
BAP Destekli 2019/AP/0019 Dr. Öğr. Üyesi Oya   Irmak Cebeci Alternatif   Gıda Katkı Maddesi: Mikroenkapsüle Alg Yağı Begüm   Öztürk
      Doç. Dr. Arzu AKPINAR BAYİZİT
      
      
BAP Destekli 2019/AP/0020 Arş. Gör. Dr. Neşe   Çakır Yiğit Poli   (ε-kaprolakton)/Polistiren karışımlarının alfa-siklodekstrin uç fonksiyonlu   polistiren kollarından oluşan yıldız polimerler ile uyumlaştırılması yok   
      
      
      
BAP Destekli 2019/AP/0021 Dr. Öğr. Üyesi Başak   Karakurt Çevik Kentsel   Atıksu Arıtma Çamurundan Elde Edilen Hidrokokun Pirolizi ile Katı Yakıt ve   Adsorban Malzeme Eldesi Arş.   Gör. Merve Nazlı Borand
      Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Bayrakdar   Ateş
      
      
BAP Destekli 2019/AP/0022 Dr. Öğr. Üyesi Sırrı   Düğer İdari   İhtilafların İdari Başvuru ve Diğer Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ile   Çözülmesi Arş.   Gör. Hikmet Öztunç
      
      
      
BAP Destekli 2019/AP/0023 Dr. Öğr. ÜyesiGül   Gönül Bozoğlu Batı E   ticaret firmaları iş analitiği kullanımı üzerine bir araştıma Arş.   Gör. Tuğçe Uslu
      Dr.Öğretim Üyesi Emrah Bilgiç
      Dr.Öğretim Üyesi Mehmet Ali   Türkmen
      
BAP Destekli 2019/AP/0024 Dr.Öğr.Üyesi Mehmet   BUĞDAYCI Mekanik   Alaşımlama ve Karbotermik Redüksiyon Yöntemiyle Vanadyum-Karbür Üretimi Dr.   Öğr. Üyesi Ahmet Turan
      
      
      
BAP Destekli 2019/AP/0025 Doç.Dr. Pelin BARAN Tungsten   katkılı baryum zirkonatın fotokatalitik aktivitesinin antibiyotik   degradasyonu yoluyla incelenmesi Buket   Gülen
      Doç. Dr. Esra Bilgin Şimşek
      
      
BAP Destekli 2015/D/056 Dr.Öğrt.   Üyesi Murat ALAKEL Arap   Baharı Sürecinde Şiddet İçermeyen Eylemler Bakımından Tunus ve Mısır   Örneklerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi  Ahmet   Sefa Yıldırım
      
      
      
BAP Destekli 2017/DR/0002 Doç.   Dr. Didem SALOĞLU DERTLİ  Aktif   Karbon Esaslı Polimer Kompozitlerin Farmasötik Mikrokirleticilerin   Gideriminde Kullanılması Nazlı   Özcan ÇÖKEN
      
      
      
BAP Destekli 2018/D/0002 Dr.Öğr.Gör.Esra   Bilgin ŞİMŞEK Sentez   Gazından  Katran Giderimi İçin   Katalizörlerin Geliştirilmesi  Özlem   TUNA
      
      
      
BAP Destekli 2018/YL/0015 Doç.Dr.   Sibel BAŞAKÇILARDAN KABAKÇI Linyit   – Kavak Karışımının Hidrotermal Karbonizasyonu  Medya   Hatun Tanış
      
      
      
BAP Destekli 2018/YL/0019 Dr.Öğr.Üyesi   Hatice Aylin KARAHAN TOPRAKÇI Termoplastik   Elastomer Esaslı Nanokompozitlerden Basınç Sensörlerinin Tasarımı Ve Üretimi Ayşe   Turgut
      
      
      
BAP Destekli 2018/YL/0021 Prof.Dr.   Fikret YÜKSEL Biyokütle   Sentez Gazından Entegre Bir Proses İle Yakıt Ve Kimyasal Ürünler Eldesi Ve   Tekno-Ekonomik Analizi   Dr.   Öğr. Üyesi Mehmet Selçuk Mert
      İlgün Fatma Türkyılmaz
      
      
BAP Destekli 2018/YL/0023 Dr.Öğr.Üyesi   Pelin BARAN Montmorillonit   Kilinin İlaç İletim Sistemine Etkisinin Araştırılması  Buket   Gülen
      
      
      
BAP Destekli 2018/DR/0005 Prof.Dr.   Muatafa ÖKSÜZ Zincir   Uzatıcıların Elyaf Ve Dolgu Maddeleri    İle Güçlendirilmiş  Poli(Etilen   Teraftalat)/Polipropilen    Karışımlarının Yapı Ve Özelliklerine    Etkisi  Aysun   Ekinci
      
      
      
BAP Destekli 2018/DR/0006 Dr.   Öğr.Üyesi Gülay BAYRAMOĞLU Zincir   Uzatıcıların Elyaf Ve Dolgu Maddeleri    İle Güçlendirilmiş  Poli(Etilen   Teraftalat)/Polipropilen    Karışımlarının Yapı Ve Özelliklerine    Etkisi  Arş.   Gör. Mehmet Mudu
      
      
      
BAP Destekli 2018/DR/0007 Doç.Dr.   Mehmet Atilla TAŞDELEN Kauçuk   Malzemelerin Özelliklerinin Nanodolgularla Geliştirilmesi  Arş.   Gör. Seda Bekin Açar
      
      
      
BAP Destekli 2018/DR/0008 Dr.   Öğr.Üyesi Mehmet Arif KAYA Tarım   Uygulamalarında Kullanılmak Üzere Termoplastik Nişasta / Poliolefin   Karışımlarının Hazırlanması Ve Biyobozunurluk Özelliklerinin İncelenmesi  Hüseyin   Çağdaş Aslan
      
      
      
BAP Destekli 2019/YL/0001 Dr.Öğretim   Üyesi İbrahim Sabuncu Havayolu   Firmalarının Sosyal Medya Verilerinden Gelir Düzeylerinin  Tahmin Edilmesi Ömer   Faruk Uyrun
      
      
      
BAP Destekli 2019/DR/0001  Doç. Dr. Didem Saloğlu Dertli Enginar   Genotiplerinin Biyoaktif Bileşenlerinin Belirlenerek Artıklarından Biyoaktif   Madde Ekstraksiyonu Seda   Kayahan
      
      
      
BAP Destekli 2019/DR/0002  Prof. Dr. Mehmet Atilla Taşdelen Kablo   sektöründe kullanılan polimerlerin yanmazlık özelliklerinin nanodolgularla   iyileştirilmesi Özlem   Hacıoğlu
      
      
      
BAP Destekli 2019/DR/0003  Prof. Dr. Mehmet Atilla Taşdelen Polihedral   oligomerik silseskioksan (POSS) nanodolgusu içeren polimerlerin sentezi ve   uygulamaları Reyhan   Özdoğan
      
      
      
BAP Destekli 2019/YL/0002 Dr.Öğr.Üyesi   Ahmet TURAN Alüminyum   Siyah Drossundan Hidrometalurjik ve Pirometalurjik Yöntemler ile Al2O3 Esaslı   Seramiklerin Üretiminin Araştırılması Umay   Çınarlı
      
      
      
BAP Destekli 2019/YL/0003 Prof.Dr.   Cahit ENSARİ Yüksek   Basınçlı Döküm Parametrelerinin, Alüminyum Döküm Parçalarında Gözenek   Oluşumuna Etkisinin Araştırılması Leyla   Şimşek
      
      
      
TÜBİTAK Destekli 118M610 Prof.Dr.   Kadriye TUZLAKOĞLU İskelet   Kas Dokusuna Özgü 3 Boyutlu Biyoaktif Kombine Doku Matrikslerinin   Geliştirilmesi Ve Elektriksel Stimülasyon Altında Hücresel Aktiviteler   Üzerindeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi Sedat   Odabaş
      Pınar Huri
      
      
TÜBİTAK Destekli 119M121 Dr.   Öğr. Üyesi Emre Tekay Eloktro-Aktif   SEBS-G-MA/PCL/MWCNT Şekil Hafızalı Polimer Nanokompozitlerin Geliştirilmesi Prof.Dr.   Sinan ŞEN
      
      
      
TÜBİTAK Destekli 119M133 Dr.   Öğr. Üyesi Alper Kaşgöz Otomotiv   Sektörüne Yönelik Şekil Hafıza Özellikli Polipropilen (Pp)/Termoplastik   Poliüretan (Tpu) Harmanların Geliştirilmesi yok   
      
      
      
TÜBİTAK Destekli 213M765 Prof.Dr.   Fikret YÜKSEL Biyokütleden   Gazlaştırma Yoluyla Hidrojen Üretim Teknolojisi Dr.Öğr.Üyesi   Mehmet Selçuk MERT
      
      
      
TÜBİTAK Destekli 215M019 Prof.Dr.   Kadriye TUZLAKOĞLU Omurilik   Hasarlarının Biyobouzunur Üç Boyutlu Matriks Yardımı Ile Tedavisi BORA   GARİPCAN
      
      
      
TÜBİTAK Destekli 217M202 Prof.Dr.   Sinan ŞEN Yüksek   Mekanik Dayanım Ve Tokluğa Sahip Polipropilen/Eva/Silika-Nanotüp Üçlü   Kompozitlerin Üretimi : Masterbatch Hazırlama Tekniği Ve Uyumlaştırıcı   Etkileri Prof.Dr.   İsmail Gökhan TEMEL
      Dr. Öğr. Üyesi Emre Tekay
      
      
TÜBİTAK Destekli 218M525 Doç.Dr.   Demet AYDINOĞLU Montmorillonit   Dolgulu Karragenan-Psyllium Kompozit Hidrojellerinin Sentezi,   Karakterizasyonu Ve Tarımsal Su Yönetiminde Kullanım Olanaklarının   Araştırılması Dr.   Öğr. Üyesi Nurcan KARACA
      Öğr. Gör. Dr. Özgür CEYLAN
      
      
MARKA Destekli TR42/19/MESLEK/0014 Öğr.   Gör. Dr. Gökhan TİMAÇ Altınova   Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğr.Gör.   İsmail KALKAN
      
      
      
MARKA Destekli TR42/18/MESLEK/0015 Öğrt.Gör.   Dr. Mahmut BİNGÖL Yalova   Meslek Yüksek Okulu 3D Yazıcı Temelli Tasarım ve İmalat Atölye Projesi Öğr.Gör.   Hakan KAHRAMANER
      
      
      
MARKA Destekli TR42/19/MESLEK/0013 Öğr.Gör.Dr.   Ahmet Gökhan KESGİN Gıda   İşleme Gölümü Öğrencilerinin Süt Ürünleri Sektöründe Nitelikli Ara Eleman ve   Tecrübeli Mesun Olarak Yetiştirilmesi Dr.Öğr.Üyesi   Serhan MANTOĞLU
      
      
      
MARKA Destekli TR42/19/FD/0005 Prof.Dr.   Bülent YİĞİT Yalova   Üniversitesi Fizyoterapi Rehabilitasyon ve Kür Merkezi Kurulumu Fizibilitesi Dr.   Öğr.Üyesi Asuman SALTAN
      
      
      
AB Destekli TR01   KA 205 Prof.Dr.   Derya GÜROY Gastro-   Fish ( Dijital Öğrenmeyi Geliştirerek Gençliğin Güçlendirilmesi Projesi Dr.Öğr.Üyesi   Serhan MANTOĞLU
      Doç. Dr. Betül Güroy
      İzzet ŞAHİN
      Öğr.Gör. Enez Özkan DEMİRCİ

Etiket: universitemizde-yurutulen-projeler